Корзина
Контакты
Максимум Официальный сайт тётушки Лидии, Maximum official website Слава Украине
+380669365858
+380961339225С Вами свяжутся по телефону
Anton
УкраинаКиевпроспект Оболонский 21б

" Ідеальна Формула " - 40 капсул для Ідеального схуднення

" Ідеальна Формула " - 40 капсул для Ідеального схуднення, фото 1
" Ідеальна Формула " - 40 капсул для Ідеального схуднення, фото 2" Ідеальна Формула " - 40 капсул для Ідеального схуднення, фото 3" Ідеальна Формула " - 40 капсул для Ідеального схуднення, фото 4
  • В наличии

1 000 грн./упаковка

" Ідеальна Формула " - 40 капсул для Ідеального схуднення
1 000 грн./упаковка
В наличии" Ідеальна Формула " - 40 капсул для Ідеального схуднення
Купить
+380669365858
  • +380961339225 С Вами свяжутся по телефону
Купить
+380669365858
  • +380961339225 С Вами свяжутся по телефону
  • График работы
  • Адрес и контакты

Ідеальна Формула " - 40 капсул для Ідеального схуднення

для замовлення: (066) 936-58-58, (096) 733-66-09


 " Ідеальна Формула " для тих хто хоче поєднати схуднення і поліпшення стану шкіри, тобто догляд за шкірою, при цьому БЕЗ ПОБІЧНІ ЕФЕКТІВ І ПЛОХОГО САМОПОЧУТТЯ. В основі цього препарату  " Ідеальна Формула " повністю натуральні інгредієнти, що забезпечує не токсичність і без побічних ефектів.

  " Ідеальна Формула " 

 - Збиває апетит на весь день

 - Палить зайвий жир за рахунок прискорення обміну речовин

 - Працює як енергетик, що дає відчуття бадьорості

 - Прискорено надає форму живота, стегон і сідниць.

 

Показання до вживання " Ідеальна Формула " : Людям із зайвою вагою, хворим на ожиріння,

Фруктовий склад " Ідеальна Формула " : Екстракт зеленого яблука, ананас, ківі, порошок чайних дріжджів, лимон, вітаміни А, В, С, Е, ранбутан, порошок волоського горіха, виноград, і ін.

До особливостей застосування та позитивних дій даного препарату " Ідеальна Формула " для схуднення і поліпшення загального стану, можна віднести відсутність певної дієти, локалізація пігментації і вугрової висипки, стрімке і безболісне зниження ваги і виведення токсинів, а також отруйних речовин накопичених в організмі за тривалий час , добре "йдуть зайві обсяги", тобто візуальний ефект сильно збільшується, шкіра не обвисає при схудненні - ви сама досконалість !!!

 

Спосіб вживання " Ідеальна Формула " : За 1-й капсулі в день, за півгодини до сніданку, запиваючи отчіщенние (або кип'яченою водою). Протягом дня рекомендується випивати не менше 2 літри води. тому базовим прискорювачем процесу обміну речовин і спалювання жиру, виведення токсинів і інших процесів, є питна вода.

Увага:

Ухвалення алкоголю нейтралізує дію препарату, і гальмує процес обміну речовин у вашому організмі терміном на 21 день. Препарати подібного порядку працюють і дають позитивний результат лише при повній відсутності в організмі АЛКОГОЛЮ (хмільного грибка). Кава так само потрібно виключити на час прийому препарату  " Ідеальна Формула " 

 

Протипоказання  " Ідеальна Формула " : Вагітним, а також знаходяться на лактації жінкам, особам похилого віку, дівчатам які не досягли 18 річного віку.

Стандартна упаковка " Ідеальна Формула " : 500 mg Х 40 капсул в 1 упаковці.

 " Ідеальна Формула "  " Ідеальна Формула "  " Ідеальна Формула "  " Ідеальна Формула "  " Ідеальна Формула "  " Ідеальна Формула "  " Ідеальна Формула "  " Ідеальна Формула "  " Ідеальна Формула "  " Ідеальна Формула "  " Ідеальна Формула "  " Ідеальна Формула "  " Ідеальна Формула "  " Ідеальна Формула "  " Ідеальна Формула "  " Ідеальна Формула " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"Idealʹna Formula" - 40 kapsul dlya Idealʹnoho skhudnennya

 

 

dlya zamovlennya: (066) 936-58-58, (096) 733-66-09


 "Idealʹna Formula" dlya tykh khto khoche poyednaty skhudnennya i polipshennya stanu shkiry, tobto dohlyad za shkiroyu, pry tsʹomu BEZ POBICHNI EFEKTIV I PLOKHOHO SAMOPOCHUTTYA. V osnovi tsʹoho preparatu "Idealʹna Formula" povnistyu naturalʹni inhrediyenty, shcho zabezpechuye ne toksychnistʹ i bez pobichnykh efektiv.

 "Idealʹna Formula":

 - Zbyvaye apetyt na vesʹ denʹ

 - Palytʹ zayvyy zhyr za rakhunok pryskorennya obminu rechovyn

 - Pratsyuye yak enerhetyk, shcho daye vidchuttya badʹorosti

 - Pryskoreno nadaye formu zhyvota, stehon i sidnytsʹ.

 

Pokazannya do vzhyvannya "Idealʹna Formula": Lyudyam iz zayvoyu vahoyu, khvorym na ozhyrinnya,

Fruktovyy sklad "Idealʹna Formula": Ekstrakt zelenoho yabluka, ananas, kivi, poroshok chaynykh drizhdzhiv, lymon, vitaminy A, V, S, E, ranbutan, poroshok volosʹkoho horikha, vynohrad, i in.

Do osoblyvostey zastosuvannya ta pozytyvnykh diy danoho preparatu "Idealʹna Formula" dlya skhudnennya i polipshennya zahalʹnoho stanu, mozhna vidnesty vidsutnistʹ pevnoyi diyety, lokalizatsiya pihmentatsiyi i vuhrovoyi vysypky, strimke i bezbolisne znyzhennya vahy i vyvedennya toksyniv, a takozh otruynykh rechovyn nakopychenykh v orhanizmi za tryvalyy chas , dobre "ydutʹ zayvi obsyahy", tobto vizualʹnyy efekt sylʹno zbilʹshuyetʹsya, shkira ne obvysaye pry skhudnenni - vy sama doskonalistʹ !!!

 

Sposib vzhyvannya "Idealʹna Formula": Za 1-y kapsuli v denʹ, za pivhodyny do snidanku, zapyvayuchy otchishchennye (abo kyp'yachenoyu vodoyu). Protyahom dnya rekomenduyetʹsya vypyvaty ne menshe 2 litry vody. tomu bazovym pryskoryuvachem protsesu obminu rechovyn i spalyuvannya zhyru, vyvedennya toksyniv i inshykh protsesiv, ye pytna voda.

Uvaha:

Ukhvalennya alkoholyu neytralizuye diyu preparatu, i halʹmuye protses obminu rechovyn u vashomu orhanizmi terminom na 21 denʹ. Preparaty podibnoho poryadku pratsyuyutʹ i dayutʹ pozytyvnyy rezulʹtat lyshe pry povniy vidsutnosti v orhanizmi ALKOHOLYU (khmilʹnoho hrybka). Kava tak samo potribno vyklyuchyty na chas pryyomu preparatu "Idealʹna Formula".

 

Protypokazannya "Idealʹna Formula": Vahitnym, a takozh znakhodyatʹsya na laktatsiyi zhinkam, osobam pokhyloho viku, divchatam yaki ne dosyahly 18 richnoho viku.

Standartna upakovka "Idealʹna Formula": 500 mg KH 40 kapsul v 1 upakovtsi.

 

 

" Идеальная Формула " - 40 Капсул для Идеального похудения

 

 

для заказа: (066) 936-58-58, (096) 733-66-09

 " Идеальная Формула "  для тех кто хочет совместить похудение и улучшение состояния кожи, то есть уход за кожей, при этом БЕЗ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ И ПЛОХОГО САМОЧУВСТВИЯ. В основе этого препарата " Идеальная Формула " полностью натуральные ингредиенты,что обеспечивает не токсичность и без побочных эффектов.

 " Идеальная Формула " :

 - Сбивает аппетит на весь день

 - Сжигает лишний жир за счет ускорения обмена веществ

 - Работает как энергетик, что дает чувство бодрости

 - Ускоренно придает форму животу, бедрам и ягодицам.

 

Показание к употребления " Идеальная Формула " : Людям с излишним весом, больным ожирением,

Фруктовый состав " Идеальная Формула " : Экстракт зеленого яблока, ананас, киви, порошок чайных дрожжей, лимон, витамины А,В,С,Е, ранбутан, порошок грецкого ореха, виноград, и др.

К особенностям применения  и положительным действиям данного препарата " Идеальная Формула " для похудения и улучшения общего состояния, можно отнести отсутствие определенной диеты, локализация пигментации и угревой сыпи, стремительное и безболезненное снижение веса и вывод токсинов, а также ядовитых веществ накопленных в организме за продолжительное время, хорошо "уходят лишние объёмы", то есть визуальный эффект сильно увеличивается, кожа не обвисает при похудении - вы само совершенстВО !!!

 

Способ употребления " Идеальная Формула " : По 1-й капсуле в день, за пол часа до завтрака, запивая отчищеной ( или кипяченой водой). В течении дня рекомендуется выпивать не менее 2 литра воды. т.к. базовым ускорителем процесса обмена веществ и сжигания жира, вывода токсинов и других процессов, является питьевая вода.

Внимание:

Принятие алкоголя нейтрализует действие препарата, и тормозит процесс обмена веществ в вашем организме сроком на 21 день. Препараты подобного порядка работают и дают положительный результат только при полном отсутствии в организме АЛКОГОЛЯ ( хмельного грибка). Кофе так же нужно исключить на время приёма препарата " Идеальная Формула " .

 

Противопоказание " Идеальная Формула "  : Беременным , а также находящимися на лактации женщинам, лицам пожилого возраста, девушкам не достигшим 18 летнего возраста. 

Стандартная упаковка " Идеальная Формула " : 500 mg Х 40 капсул в 1 упаковке .

 

 

 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Стихотворения

 

 

     (1814-1841)

 

 

НИЩИЙ

 

 

У врат обители святой

Стоял просящий подаянья

Бедняк иссохший, чуть живой

От глада, жажды и страданья.

 

Куска лишь хлеба он просил,

И взор являл живую муку,

И кто-то камень положил

В его протянутую руку.

 

Так я молил твоей любви

С слезами горькими, с тоскою;

Так чувства лучшие мои

Обмануты навек тобою!

 

1830

 

 

x x x

 

 

Нет, я не Байрон, я другой,

Еще неведомый избранник,

Как он, гонимый миром странник,

Но только с русскою душой.

Я раньше начал, кончу ране,

Мой ум не немного совершит;

В душе моей, как в океане,

Надежд разбитых груз лежит.

Кто может, океан угрюмый,

Твои изведать тайны? Кто

Толпе мои расскажет думы?

Я - или бог - или никто!

 

1832

 

 

x x x

 

 

Я жить хочу! хочу печали

Любви и счастию назло;

Они мой ум избаловали

И слишком сгладили чело.

Пора, пора насмешкам света

Прогнать спокойствия туман;

Что без страданий жизнь поэта?

И что без бури океан?

Он хочет жить ценою муки,

Ценой томительных забот.

Он покупает неба звуки,

Он даром славы не берет.

 

1832

 

 

ПАРУС

 

 

Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом!..

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?..

 

Играют волны - ветер свищет,

И мачта гнется и скрыпит...

Увы, - он счастия не ищет

И не от счастия бежит!

 

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой...

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

 

1832

 

 

x x x

 

 

Расстались мы, но твой портрет

Я на груди моей храню:

Как бледный призрак лучших лет,

Он душу радует мою.

 

И, новым преданный страстям,

Я разлюбить его не мог:

Так храм оставленный - все храм,

Кумир поверженный - все бог!

 

1837

 

 

СОН

 

 

В полдневный жар в долине Дагестана

С свинцом в груди лежал недвижим я;

Глубокая еще дымилась рана,

По капле кровь точилася моя.

 

Лежал один я на песке долины;

Уступы скал теснилися кругом,

И солнце жгло их желтые вершины

И жгло меня - но спал я мертвым сном.

 

И снился мне сияющий огнями

Вечный пир в родимой стороне.

Меж юных жен, увенчанных цветами,

Шел разговор веселый обо мне.

 

Но, в разговор веселый не вступая,

Сидела там задумчиво одна,

И в грустный сон душа ее младая

Бог знает чем была погружена;

 

И снилась ей долина Дагестана;

Знакомый труп лежал в долине той;

В его груди, дымясь, чернела рана,

И кровь лилась хладеющей струей.

 

1841

 

 

x x x

 

 

Выхожу один я на дорогу;

Сквозь туман кремнистый путь блестит;

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,

И звезда с звездою говорит.

 

В небесах торжественно и чудно!

Спит земля в сиянье голубом...

Что же мне так больно и так трудно?

Жду ль чего? Жалею ли о чем?

 

Уж не жду от жизни ничего я,

И не жаль мне прошлого ничуть;

Я ищу свободы и покоя!

Я б хотел забыться и заснуть!

 

Но не тем холодным сном могилы...

Я б желал навеки так заснуть,

Чтоб в груди дремали жизни силы,

Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;

 

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,

Про любовь мне сладкий голос пел,

Надо мной чтоб, вечно зеленея,

Темный дуб склонялся и шумел.

 

1841

 

 

ПРОРОК

 

 

С тех пор как вечный судия

Мне дал всеведанье пророка,

В очах людей читаю я

Страницы злобы и порока.

 

Провозглашать я стал любви

И правды чистые ученья:

В меня все ближние мои

Бросали бешенно каменья.

 

Посыпал пеплом я главу,

Из городов бежал я нищий,

И вот в пустыне я живу,

Как птицы, даром божьей пищи;

 

Завет предверчиво храня,

Мне тварь покорна там земная;

И звезды слушают меня,

Лучами радостно играя.

 

Когда же через шумный град

Я пробираюсь торопливо,

То старцы детям говорят

С улыбкою самолюбивой:

 

"Смотрите: вот пример для вас!

Он горд был, не ужился с нами:

Глупец, хотел уверить нас,

Что бог гласит его устами!

 

Смотрите ж, дети, на него:

Как он угрюм, и худ, и бледен!

Смотрите, как он наг и беден,

Как презирают все его!"

 

1841

 

Москва, Москва!.. люблю тебя как сын,

 

 

***

 

Москва, Москва!.. люблю тебя как сын,

Как русский,- сильно, пламенно и нежно!

Люблю священный блеск твоих седин

И этот Кремль зубчатый, безмятежный.

Напрасно думал чуждый властелин*

С тобой, столетним русским великаном,

Померяться главою и обманом

Тебя низвергнуть. Тщетно поражал

Тебя пришлец: ты вздрогнул - он упал!

Вселенная замолкла... Величавый,

Один ты жив, наследник нашей славы.

 

* Ч у ж д ы й    в л а с т е л и н  -  французский император Наполеон Бонапарт

Характеристики
Основные
Страна производительКитай
Форма выпуска40 капсул по 500 мг, в одной "баночке", в картонной упаковке запаянной в плёнку
Действиеотбивает аппетит с первой капсулы, вызывает жажду - хочется пить, действие ощущается сразу, спустя 2-а часа после приёма первой капсулы, кожу подтягивает, хорошо уходят объёмы, работаети в трудных местах - руки, живот, бёдра..., УСТРАНЕНИЕ ЛИШНЕГО ВЕСА, ЛЕЧЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ, СОСТАВ НАТУРАЛЬНЫЙ, БЫСТРОЕ ПОХУДЕНИЕ, ЭФФЕКТИВНОЕ ПОХУДАНИЕ, Антицеллюлитное, Блокирует синтез жиров, Выведение излишков жидкости, Выведение шлаков, Вывод токсинов, Корректирующее, Дренажное, Лимфодренажное, Липолитическое, Снижение аппетита, Сокращение жировых отложений, Ускоряет процесс обмена веществ, Устранение целлюлита
Количество в упаковке40 (шт.)
Вес0.5 (г)
Информация для заказа
  • Цена: 1 000 грн./упаковка